Re: ЧЗВ

2
1. Въведение във форума

Какво е Virtual Engineering Community?
 • Digital Engineering Community е инициатива за развитие на форумна среда относно продуктите на Dassault Systemes в България.
За кого е подходящ форума?
 • Форумът е подходящ за всеки, който има интерес към CAD/CAM/PLM системи. Предоставяме среда достъпна за студенти, специалисти, стажанти и други от сферата на инженеринга.

Re: ЧЗВ

3
2. Добри практики

Добри практики

 • Форумът е място за развиване на дискусия и затова всеки един потребител е пряк участник в обсъждането на дадени въпроси. Приканваме всеки да допринася положително към дискусията с цел въпросите да се развиват смислено и хронологично.
 • Моля, ако видите проблем, сигнализирайте до администрацията на форума. Има форма за контакт, която се намира в “Contact us”. Целим да запазим мястото подредено и изчистено от проблеми, както и да неутрализираме всички бъгове. Благодарим!
 • Правим призив към всички да бъдат учтиви и културни, с уважение към останалите участници.
 • Избирайте правилните раздели за публикуване на нови теми.
 • Бъдете максимално точни и подробни при описване на проблем или предоставяне на решение. Спазвайте хронологичен ред на описание.

Re: ЧЗВ

4
3. BBCode

Code: Select all

● [b][/b] - bolt шрифт

● [i][/i] - italic шрифт

● [u][/u] - underline шрифт

● [color=#000000][/color] - цвят на шрифта

● [size=100][/size] - размер на шрифта

● [quote][/quote] - цитат

● [list][/list] - списък

● [list=][/list] - последователен списък

● [*] - отбелязване на поредна част от списъка

● [img][/img] - добавяне на изображение

● [url][/url] - добавяне на линк

● [url={TEXT}]{TEXT}[/url] - добавяне на линк с таг

Re: ЧЗВ

5
4. Решения

CATIA V5
 • CATIA е водещо решение за виртуално 3D проектиране, което позволява да се симулира целия цикъл за разработка на сложни индустриални продукти, от първоначалната идея, през продуктовия дизайн, до виртуалното сглобяване и проверка на надежността. CATIA притежава уникалната способност да пресъздава бързо и ефективно идеите на конструкторите за всякакъв вид технически изделия, да ги симулира във виртуална среда и да изготви нужната технологя за тяхното производство. Всичко това става при постоянно съблюдаване всички функционални характеристики на проектираното изделие и контрол на качеството на виртуалния продукт.
DELMIA
 • DELMIА е цялостна платформа за провеждане на виртуални производствени симулации чрез цифрови макети в 3D. С DELMIA можете да симулирате и прогнозирате всякакъв тип автоматизирани производствени процеси без да има нужда се правят инвестции в закупуване на скъпо струващи производствени системи и оборудване, преди да е изяснено, дали те отговарят на нуждите на Вашето произвдоство. DELMIA спада към решенията от категория MPM (Manifacturing Process Management). Позволява провеждането на всякакъв тип симулации типични за производствените предприятия, например: симулация на работата на поточни лнии; роботизирани процеси; монтажно-демонтажни дейности; както и хармонизация и оптимизация на всички тези дейности с цел съкращаване на времето за производство на крайното изделие.
ENOVIA
 • ENOVIA e изключително ефективно PLM (Product Lifecycle Management) решение за практическа реализация на модерните изисквания за управление и архивиране на документация. Архивирането и управлението на конструктивната документация само по себе си в наши дни не са достатъчни. Поради това ENOVIA разполага и с възможности за цялостно управление на жизнения цикъл на произвежданите изделия. ENOVIA се отличава с висока гъвкавост на програмната си среда и позволява голяма степен на адаптивност за различни типове фирмени процеси.
 • Едно от най-големите предимства на ENOVIA е високата му интеграция с различни САD системи. По този начин ENOVIA позволява постигането на максимална ефективност на процесите на разработка на продукти, както и управлението на цялата съпътстваща проектна документация. В резултат на това компаниите получават възможност да сведат до минимум разходите породени от организационни грешки и по този начин по-ефективно да обслужват потребителите си и да достигнат до по-оптимален баланс между разходи и приходи. Заложените в ENOVIA PLM концепции позволяват да се организира колективната работа на участниците във Вашия проект независимо от организационни и географски ограничения, както и да се усъвършенстват връзките с доставчици, да се повиши ефективността на бизнес процесите и да разширят възможностите за нововъведения.
SIMULIA
 • Изключително кратките срокове за внедряване на нови технически изделия, машини, механизми и транспортни средства, както и все по-високите изисквания на закондателството към сигурността и надежността на всякакви технически изделия изискват прилагането на нови подходи и методики в развойния процес. Компютърно подпомогнатите математически симулации са назаменим инструмент на инженера за прогнозиране и гарантиране на функционалните параметри на разработвания продукт, като и за обезпечаване на неговата надежност и сигурност.
 • Продуктовият пакет SIMULIA/ABAQUS предлага мощни и цялостни решения както за рутинни, така и за сложни инженерни проблеми, обхващащи широк спектър от индустриални приложения, като: динамични вибрации; моделиране на процесите на увреждане и разрушение; моделиране при разработване на нови материали; моделиране на процесите на удар и шоково взаимодействие на тела; термично взаимодействие.
3DEXPERIENCE
 • 3DEXPERIENCE е най-новата инженерна и бизнес платформа за управление на развойни и производствени проекти на фирма Dassault Systemes. 3DEXPERIENCE е създадена с поглед към организацията на проекти, контрол на финанси и информация и поддържане на ефективно използване на ресурсите на компанията. Модулно изградената архитектура на 3DEXPERIENCE й дава възможност да интегрира в единна платформа всички продукти на Dassault Systemes CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, като те надграждат 3DEXPERIENCE под формата на приложения (apps) по примера на мобилните приложения.
 • 3DEXPERIENCE осигурява централизирано съхраняване и контролирано управление на информацията, както и регламентиран достъп до нея за всички участници в проекта - конструктори, технолози, икономисти, или ръководители на проекта. Платформата предоставя богат набор от инструменти за задаване и проследяване на задачи, срокове, отговорници, както и точна финансова информация за разходите за изпълнение на отделните задания. Всичко това дава възможност за прецизен контрол на развитието на проекта по отношение на изпълнението на отделните подзадания при пълен мониторинг на финансовите параметри и зададените срокове. 3DEXPERIENCE помага на проектния ръководител при взимането на решения, а участниците получават лесно нужната им информация. Това води до изключително подобряване на синхрона на работа на проектния екип при пълна проследимост на дейностите на отделните участници. Платформата предлага предварително създадени конфигурации от продукти и надстройки типични за даден индустриален сектор, наричани „Индустриални светове“. Тези конфигурации са създадени на базата на опита на потребителите от повече от 30 години, както и най-добрите практики.
cron